BU LÔNG LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ TIÊU CHUẨN DIN 912, ISO 4762

Ghi chú:

d – đường kính danh nghĩa của ren
k – chiều cao giác
t – chiều sâu rãnh
dk – đường kính đầu
L – chiều dài của bu lông
s – kích thước của lục giác bên trong

Vật liệu sản xuất:
Thép không gỉ: Inox 201, Inox 304, Inox 316, Inox 316L, Inox 310, Inox 310S

Bảng theo ISO 4762:

kích thước tính bằng mm
Chủ đề d M1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64
P 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
b 15 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 52 60 72 84 96 108 124 140
dk tối đa 3,00 3,80 4,50 5,50 7,00 8,50 10.00 13,00 16,00 18,00 21,00 24,00 30,00 36,00 45,00 54,00 63,00 72,00 84,00 96,00
tối đa cho đầu có rãnh 3,14 3,98 4,68 5,68 7,22 8,72 10,22 13,27 16,27 18,27 21,33 24,33 30,33 36,39 45,39 54,46 63,46 72,46 84,54 96,54
tối thiểu 2,86 3,62 4,32 5,32 6,78 8,28 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,67 35,61 44,61 53,54 62,54 71,54 83,46 95,46
da tối đa 2 2,6 3,1 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 15,7 17,7 22,4 26,4 33,4 39,4 45,6 52,6 63 71
ds tối đa 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 56,00 64,00
tối thiểu 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 13,73 15,73 19,67 23,67 29,67 35,61 41,61 47,61 55,54 63,54
e tối thiểu 1.733 1.733 2.303 2.873 3.443 4,583 5.723 6.863 9.149 11.429 13,716 15,996 19.437 21.734 25.154 30.854 36.571 41.131 46.831 52.531
h tối đa 0,34 0,51 0,51 0,51 0,6 0,6 0,68 1,02 1,02 1,45 1,45 1,45 2,04 2,04 2,89 2,89 3,06 3,91 5,95 5,95
k tối đa 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,0 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 56,00 64,00
tối thiểu 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,7 7,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48 23,48 29,48 35,38 41,38 47,38 55,26 63,26
r tối thiểu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6 2 2
S trên danh nghĩa 1,5 1,5 2 2,5 3 4 5 6 số 8 10 12 14 17 19 22 27 32 36 41 46
tối đa 1,58 1,58 2,08 2,58 3,08 4.095 5,14 6,14 8.175 10.175 12.212 14.212 17,23 19.275 22.275 27.275 32,33 36,33 41,33 46,33
tối thiểu 1,52 1,52 2,02 2,52 3,02 4.020 5,02 6,02 8.025 10.025 12.032 14.032 17,05 19.065 22.065 27.065 32,08 36,08 41,08 46,08
t tối thiểu 0,7 1 1,1 1,3 2 2,5 3 4 5 6 7 số 8 10 12 15,5 19 24 28 34 38
v tối đa 0,16 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,6 6,4
dw tối thiểu 2,72 3,48 4,18 5,07 6,53 8,03 9,38 12,33 15,33 17,23 20,17 23,17 28,87 34,81 43,61 52,54 61,34 70,34 82,26 94,26
w tối thiểu 0,55 0,55 0,85 1,15 1,4 1,9 2,3 3,3 4 4,8 5,8 6,8 8,6 10,4 13,1 15,3 16,3 17,5 19 22
Chủ đề d M1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
l ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg
trên danh nghĩa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa
2,5 2,3 2,7 chủ đề đầy đủ
3 2,8 3,2 chủ đề đầy đủ
4 3,76 4,24 chủ đề đầy đủ
5 4,76 5,24 chủ đề đầy đủ
6 5,76 6,24 chủ đề đầy đủ
số 8 7,71 8,29 chủ đề đầy đủ
10 9,71 10,29 chủ đề đầy đủ
12 11,65 12,35 chủ đề đầy đủ
16 15,65 16,35 chủ đề đầy đủ
20 19,58 20,42 2 4 chủ đề đầy đủ
25 24,58 25,42 5,75 số 8 4,5 7 chủ đề đầy đủ
30 29,58 30,42 9,5 12 6,5 10 4 số 8 chủ đề đầy đủ
35 34,5 35,5 11,5 15 9 13 6 11 chủ đề đầy đủ
40 39,5 40,5 16,5 20 14 18 11 16 5,75 12 chủ đề đầy đủ
45 44,5 45,5 19 23 16 21 10,75 17 5,5 13 chủ đề đầy đủ
50 49,5 50,5 24 28 21 26 15,75 22 10,5 18
55 54,4 55,6 26 31 20,75 27 15,5 23 10,25 19
60 59,4 60,6 31 36 25,75 32 20,5 28 15,25 24
65 64,4 65,6 30,75 37 25,5 33 20,25 29
70 69,4 70,6 35,75 42 30,5 38 25,25 34
80 79,4 80,6 45,75 52 40,5 48 35,25 44
90 89,3 90,7 50,5 58 45,25 54
100 99,3 100,7 60,5 68 55,25 64
110 109,3 110,7 65,25 74
120 119,3 120,7 75,25 84
130 129,2 130,8
140 139,2 140,8
150 149,2 150,8
160 159,2 160,8
180 179,2 180,8
200 199,07 200,92
220 219,07 220,92
240 239,07 240,92
260 258,95 261,05
280 278,95 281,05
300 298,95 301,05
chủ đề d (M14) M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64
l ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg
trên danh nghĩa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa tối thiểu tối đa
16 15,65 16,35
20 19,58 20,42 chủ đề đầy đủ
25 24,58 25,42 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
30 29,58 30,42 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
35 34,5 35,5 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
40 39,5 40,5 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
45 44,5 45,5 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
50 49,5 50,5 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
55 54,4 55,6 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
60 59,4 60,6 10 20 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
65 64,4 65,6 15 25 11 21 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
70 69,4 70,6 20 30 16 26 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
80 79,4 80,6 30 40 26 36 15,5 28 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
90 89,3 90,7 40 50 36 46 25,5 38 15 30 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
100 99,3 100,7 50 60 46 56 35,5 48 25 40 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
110 109,3 110,7 60 70 56 66 45,5 58 35 50 20,5 38 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
120 119,3 120,7 70 80 66 76 55,5 68 45 60 30,5 48 16 36 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
130 129,2 130,8 80 90 76 86 65,5 78 55 70 40,5 58 26 46 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
140 139,2 140,8 90 100 86 96 75,5 88 65 80 50,5 68 36 56 21,5 44 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
150 149,2 150,8 96 106 85,5 98 75 90 60,5 78 46 66 31,5 54 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
160 159,2 160,8 106 116 95,5 108 85 100 70,5 88 56 76 41,5 64 27 52 chủ đề đầy đủ chủ đề đầy đủ
180 179,2 180,8 115,5 128 105 120 90,5 108 76 96 61,5 84 47 72 28,5 56 chủ đề đầy đủ
200 199.075 200,925 135,5 148 125 140 110,5 128 96 116 81,5 104 67 92 48,5 76 30 60
220 219.075 220.925 101,5 124 87 112 68,5 96 50 80
240 239.075 240.925 121,5 155 107 132 88,5 116 70 100
260 258,95 261,05 141,5 164 127 152 108,5 136 90 120
280 278,95 281,05 161,5 184 147 172 128,5 156 110 140
300 298,95 301,05 181,5 204 167 192 148,5 176 130 160

Lưu ý: Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “thường được sử dụng trong sản xuất” và bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin đó. Trang web này không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về tính chính xác hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin và tài liệu có trong trang web này. Trong bất kỳ trường hợp nào, trang web sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc nghĩa vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin ) dẫn đến hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ngôn ngữ khác / Language Change »
Contact Me on Zalo
0917 014 816